کنداکتور آپاسای

چیدمان آسان و سریع زمان بندی پخش برنامه ها یک نیاز ویژه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی می باشد. آپاسای با ترکیب فابلیت های گوناگون به منظور جستجوی سریع ، دسترسی به موقع به محتوای مورد نظر ، انواع نحوه نمایش جداول پخش، تعیین سناریوهای مختلف پخش روزانه ، هفگتی و ماهانه و در نهایت با پیشنهاد هوشمند محتوا، یک امکان قدرتمند مه منظور تنظیم کنداکتور تامین و پخش به کاربران اتوماسیون ارائه می دهد. •     ایجاد ساختار درخت واره برای کنداکتورهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه
 •     امکان نمایش کنداکتور به صورت های گوناگون تایم لاین و جدول پخش
 •     هم زمانی میان جدول پخش با تایم لاین
 •     جابجایی آیتم ها روی تایم لاین با درگ موس
 •     افزودن آیتم از درخت منابع به تایم لاین با درگ موس
 •     قابلیت نمایش یا عدم نمایش ستون های جدول کنداکتور به خواست کاربر
 •     تغییر اولویت پخش برنامه در جدول پخش
 •     قفل کردن زمان پخش برنامه های ثابت همچون اذان
 •     قفل نمودن خودکار برنامه با تعریف بازه زمانی باقی مانده تا شروع پخش آن
 •     نمایش تمامی متادیتای مرتبط با برنامه در کنداکتور
 •     استفاده از فضای دپوی پخش به منظور دسترسی سریع به برنامه های تکرارشونده روزانه
 •     استفاده از پلیر با دقت فریمی به منظور پلی نمودن محتوا
 •     جستجو ساده و پیشرفته با لحاظ ترکیبات شرطی منطقی برای پیدا کردن برنامه
 •     پشتیبانی از دقت فریمی روی تایم لاین کنداکتور به منظور حفظ همزمانی با پلی اوت
 •     پخش پشت سر هم محتواهای تایم لاین روزانه روی پلیر
 •     تعریف و ویرایش آیکون برای برنامه های مختلف
 •     نمایش فضاهای خالی روی کنداکتور و محاسبه مجموع زمان های خالی روی کنداکتور
 •     محاسبه و نمایش زمان کل محتواهای روی کنداکتور
 •     درج میان برنامه وسط پخش یک برنامه
 •     ارسال محتوا به کنداکتور با انتخاب پروفایل هایی شامل تنظیمات زمان بندی
 •     اتصال و به هنگام سازی پلی لیست کنداکتور به طور همزمان روی پلی اوت •     ایجاد ساختار درخت واره برای کنداکتورهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه
 •     امکان نمایش کنداکتور به صورت های گوناگون تایم لاین و جدول پخش
 •     هم زمانی میان جدول پخش با تایم لاین
 •     جابجایی آیتم ها روی تایم لاین با درگ موس
 •     افزودن آیتم از درخت منابع به تایم لاین با درگ موس
 •     قابلیت نمایش یا عدم نمایش ستون های جدول کنداکتور به خواست کاربر
 •     تغییر اولویت پخش برنامه در جدول پخش
 •     قفل کردن زمان پخش برنامه های ثابت همچون اذان
 •     قفل نمودن خودکار برنامه با تعریف بازه زمانی باقی مانده تا شروع پخش آن
 •     نمایش تمامی متادیتای مرتبط با برنامه در کنداکتور
 •     استفاده از فضای دپوی پخش به منظور دسترسی سریع به برنامه های تکرارشونده روزانه
 •     استفاده از پلیر با دقت فریمی به منظور پلی نمودن محتوا
 •     جستجو ساده و پیشرفته با لحاظ ترکیبات شرطی منطقی برای پیدا کردن برنامه
 •     پشتیبانی از دقت فریمی روی تایم لاین کنداکتور به منظور حفظ همزمانی با پلی اوت
 •     پخش پشت سر هم محتواهای تایم لاین روزانه روی پلیر
 •     تعریف و ویرایش آیکون برای برنامه های مختلف
 •     نمایش فضاهای خالی روی کنداکتور و محاسبه مجموع زمان های خالی روی کنداکتور
 •     محاسبه و نمایش زمان کل محتواهای روی کنداکتور
 •     درج میان برنامه وسط پخش یک برنامه
 •     ارسال محتوا به کنداکتور با انتخاب پروفایل هایی شامل تنظیمات زمان بندی
 •     اتصال و به هنگام سازی پلی لیست کنداکتور به طور همزمان روی پلی اوت •     ایجاد ساختار درخت واره برای کنداکتورهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه
 •     امکان نمایش کنداکتور به صورت های گوناگون تایم لاین و جدول پخش
 •     هم زمانی میان جدول پخش با تایم لاین
 •     جابجایی آیتم ها روی تایم لاین با درگ موس
 •     افزودن آیتم از درخت منابع به تایم لاین با درگ موس
 •     قابلیت نمایش یا عدم نمایش ستون های جدول کنداکتور به خواست کاربر
 •     تغییر اولویت پخش برنامه در جدول پخش
 •     قفل کردن زمان پخش برنامه های ثابت همچون اذان
 •     قفل نمودن خودکار برنامه با تعریف بازه زمانی باقی مانده تا شروع پخش آن
 •     نمایش تمامی متادیتای مرتبط با برنامه در کنداکتور
 •     استفاده از فضای دپوی پخش به منظور دسترسی سریع به برنامه های تکرارشونده روزانه
 •     استفاده از پلیر با دقت فریمی به منظور پلی نمودن محتوا
 •     جستجو ساده و پیشرفته با لحاظ ترکیبات شرطی منطقی برای پیدا کردن برنامه
 •     پشتیبانی از دقت فریمی روی تایم لاین کنداکتور به منظور حفظ همزمانی با پلی اوت
 •     پخش پشت سر هم محتواهای تایم لاین روزانه روی پلیر
 •     تعریف و ویرایش آیکون برای برنامه های مختلف
 •     نمایش فضاهای خالی روی کنداکتور و محاسبه مجموع زمان های خالی روی کنداکتور
 •     محاسبه و نمایش زمان کل محتواهای روی کنداکتور
 •     درج میان برنامه وسط پخش یک برنامه
 •     ارسال محتوا به کنداکتور با انتخاب پروفایل هایی شامل تنظیمات زمان بندی
 •     اتصال و به هنگام سازی پلی لیست کنداکتور به طور همزمان روی پلی اوت